תקנון אתר האינטרנט esetpro.co.il

פתיחה והגדרות :

 1. אתר המכירות esetpro.co.il מופעל כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים עבור ציבור גולשי האינטרנט בישראל  על ידי שרות 111 מחשוב עסקי בע"מ, ח.פ. 514787365.
2. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתקנון זה בו כתוב בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה על כל המשתמע מכך.
3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין החנות.
4. התקנון הזה מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועל כל רכישה שיעשו על ידך בחנות זאת ובאתר הזה.
6. תנאי מוקדם לתוקף כל רכישה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לכל עסקה המתבצעת באתר ומתן אישור לגבי העסקה.
7. גלישה באתר החנות ו/או רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצע/ים למכירה בו או לחיצה על כל קישור באתר זה, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה.
8. אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל התנאים הרשומים בתקנון זה, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות או באתר ולא להמשיך לגלוש באתר.
9. המכירה באתר זה אינה מיועדת להיעשות בצורה סיטונאית ואף לא מיועדת לשם ביצוע מכירה חוזרת על ידי הקונה – כלומר קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירה ללקוחות או גורמים אחרים.
 
הגדרת רוכשים באתר :
 
כל משתמש או לקוח לגביו תקפים כל התנאים הרשומים כאן ללא יוצא מהכלל – רשאי להירשם לאתר על מנת לבקש לבצע רכישות דרכו :
1. המשתמש/לקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יחשב זה כמשתמש באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
2. בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני עדכני ופעיל ברשת האינטרנט.
3. המשתמש/לקוח הינו בעל כתובת בישראל מוכרת על ידי שרות דואר ישראל.
4. המשתמש/לקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
5. למשתמש/לקוח יש כרטיס אשראי ישראלי בתוקף או כרטיס אשראי בין-לאומי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ושייך למשתמש/לקוח.
 
כללי :
 
החנות או האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש/לקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, מאחר ובמקרה כזה החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה המשתמש/לקוח.
1. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר (כגון תוכנות וכו') ואחריות זו תחול על הלקוח המשתמש ועל חשבונו אלא אם נכתב אחרת בדף המוצר באתר או בטופס ההזמנה של החנות.
2. המשתמש/לקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של המוצר הנרכש באתר כמו גם לשירות (להבדיל מאחריות) הנדרש עבורו, אלא אם נכתב אחרת בדף המוצר באתר.
3. רישומי המחשב של החנות והאתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד esetpro.co.il תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 
ברירת דין ומקום שיפוט :
 
על התקנון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור רחובות או פתח-תקווה על פי העניין.
 
המוצרים המוצעים לרכישה באתר:
 
1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר זה מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את כל פרטי המוצר : שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המוצר או השירות המוצע, מחיר עבור משלוח המוצר לאתר הלקוח ומחיר כולל דמי המשלוח (במידה וקיים חיוב עבור דמי משלוח).
2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה ולהדגמה כללית בלבד.
3. נתוני המוצרים ו/או השירותים מתקבלים מאתרי היצרנים או מנתוני היבואן או מספקי השירות/ים.
הנתונים המופיעים באתר הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה,שיטות הבדיקה,תנאי הבדיקה,נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
4. האחריות הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.
 
המכירה באתר החנות :
1. החנות מציגה רשימת מוצרים ועבור כל מוצר או שירות גם את כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה וגם את מחיר המוצר או השירות כפי שנקבע מראש.
המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי במחסן היבואן או עד הפסקת שיווק המוצר באתר חנות האינטרנט על פי שיקול מפעילי האתר.
2. השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי היבואן בעת השלמת הליך המכירה.
3. ביצוע עסקאות מעל 400 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים המתקבלים מחברת כרטיסי האשראי ובאישורה של החברה.
 
רכישה באתר :
 
1. הקלדת כל הפרטים המבוקשים מהמשתתף מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה על ידי האתר, לאחר מילוי כל הפרטים על ידי המשתתף הוא הופך ל"מבצע פעולה".
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
3. מבצע הפעולה המבקש לאסוף את המוצרים אשר רכש באיסוף עצמי, יחויב מראש במלוא סכום ההזמנה ללא עלות המשלוח (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).
4. הפרטים כפי שהוזנו על ידי מבצע הפעולה בדף ההרשמה לאתר וכן רישום העסקה במחשבי אתר החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים נגדו.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תישלח אל תיבת הדואר האלקטרוני של מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יתבקש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של אתר החנות לצורך הסדרת אישור העסקה מול חברות האשראי.
במידה ויתקבל אישור כזה מחברת האשראי, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
באם לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תחשב העסקה כולה כמבוטלת כלפי האתר, החנות והספקים השונים.
7. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני :
טלפון :  1-700-722-111
דוא"ל :    sales@esetpro.co.il
ביטול עסקה :
 
1. באופן כללי, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
2. מדיניות החזרת מוצרים שלא בעקבות פגם במוצר הנמכר מרחוק : מדניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר האינטרנט (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.
 
החזרת מוצר מדף :
 
ניתן להחזיר מוצר מדף (כזה שלא הותאם ו/או שונה על פי דרישות הלקוח) שנרכש באתר ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והמוצר הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו וגם לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.
 
החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן :
 
א. מוצר שהורכב על פי בקשותיו ודרישותיו של המשתמש/לקוח לא ניתן להחזיר או לבטל את עסקת רכישתו, אלא במקרה שהתגלה פגם מקורי במוצר או שקיימת אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין המוצר עליו מסוכם בכתב בהזמנה מהאתר עליה שילם המשתמש/לקוח.
ב. הזכות לבטל את העסקה או להחליף מוצר, תחול או תוגבל על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה במקרים המצויינים בסעיף א בפסקה זו.
ג. למרות האמור בסעיף א' להלן, esetpro.co.il רשאית להפעיל שיקול דעת ולבטל את העסקה תוך גביית דמי ביטול על ידי המשתמש בסך כולל של 10% מגובה עלות העסקה וזאת במידה ובבדיקת מעבדה נמצא כי המוצר תקין, כי לא נעשה בו שימוש וכי הוא ארוז באריזתו המקורית ושאף אריזה זו תקינה.
3. במקרים בהם המשתמש/לקוח החליט להחזיר את המוצר תוך עמידה בתנאי esetpro.co.il בנושא, esetpro.co.il תזכה את המשתמש באופן בו שילם :
במקרה בו המשתמש/לקוח שילם בתשלום מזומן עבור המוצר/ים אותם רכש, החזר התשלום על ידי esetpro.co.il יעשה בצ'ק מזומן שישלח אל כתובת המשתמש/לקוח בדואר רשום בתוך 14 יום מיום הביטול.
שילם המשתמש/לקוח בכרטיס אשראי, יזוכה זה מול חברת האשראי.
4. לא ניתן להחזיר את המוצר ולקבל החזר או פיצוי כלשהו במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
5. למרות האמור בסעיף 4 לעיל, תוכל החנות להפעיל שיקול דעת גם במקרה ועברו 14 יום מתאריך הקניה כאמור ולאפשר החזרת המוצר על ידי המשתמש תמורת קבלת שובר זיכוי לרכישה באתר החנות בערך של עד 50% מהתשלום המקורי ששילם המשתמש עבור המוצר ובלבד שלא עברו 30 יום ממועד המכירה וגם במידה ולא נעשה במוצר שימוש, הוא נמצא תקין בבדיקת המעבדה והוא ארוז באריזתו המקורית.
6. במידה והמשתמש/לקוח החליט מרצונו החופשי במהלך 14 הימים מיום המכירה כי ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם בלבד.
7. במקרה המצויין בסעיף 6 בפסקה זו, במידה והמוצר כבר סופק למשתמש , חלה על המשתמש חובת החזרת המוצר אל החנות.
מוסכם כי המשתמש יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור של החנות או האתר אשר ניתנה לו במעמד אספקת המוצר.
8. במידה והמשתמש/לקוח חושד כי המוצר שקיבל הינו פגום, באחריותו להגיע אל מעבדת החברה לצורך בדיקת המוצר במהלך 14 הימים הראשונים מרגע קבלת משלוח המוצר.
במידה וימצא המוצר כפגום בבדיקת המעבדה של החברה יוכל המשתמש/לקוח לקבל מוצר חדש או לחילופין את כספו בחזרה ללא החזר על המשלוח אליו באם היה חיוב כזה.
9. מוסכם בין הצדדים כי במקרה של ביטול עסקה, המשתמש/לקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר אל המשתמש.
10. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים :
א. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר (ט.ל.ח.).
ב. אם יתגלה כי המשתמש/לקוח מסר פרטים לא נכונים בטופס הרישום או במהלך ההזמנה שביצע.
ג. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ד. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה או שילוח תקין.
ה. בכל מקרה בו החליטה החנות כי הרכישה אותה מבצע המשתמש היא סיטונאית. ההחלטה אם המכירה סיטונאית כפופה לשיקול דעתה של החנות בלבד.
ו. במידה ולפי שיקול דעתה של החנות המוצרים הנרכשים מיועדים למכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
ז. אזל המוצר ממלאי מחסן היבואן לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.
ח. החנות החליטה להפסיק לשווק את המוצר באופן סופי ומוחלט במהלך שלושת הימים שקדמו לרכישה על ידי המשתמש.
 
11. במקרה בו החליטה החברה לבטל עסקה כאמור, תימסר למשתמש/לקוח הודעה על כך בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה על ידו בדף ההרשמה עד 7 ימי עבודה מיום הביטול.
 
אספקת המוצרים שנרכשו באתר החנות:
 
1. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם : ביצוע כלל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח המשתמש – פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
2. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת המשתמש כפי שהוקלדה על ידי המשתמש/לקוח בדף ההרשמה של האתר, תוך הקפדה על עמידה במועדי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
3. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא עבורם באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש.
4. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים :
א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או השרותים.
ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש/לקוח.
6. משלוחים ליעדים מרוחקים כגון : ישובי הערבה, אילת, קריית שמונה ,רמת הגולן וכדומה, יחוייבו בתעריף שונה אשר ימסר למשתמש/לקוח טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה.
7. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים אך ורק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
8. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים על ידי המשתמש, הלקוח יגיע לחנות החברה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לחנות.
9. אספקת המוצרים שנרכשו על ידי המשתמש/לקוח תיעשה עד לבית הלקוח ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.
10. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי חנות האינטרנט או היבואן. במקרה כזה יווצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
 
דמי משלוח :
 
1. דמי המשלוח ישולמו על ידי המשתמש/לקוח במעמד התשלום על המוצרים שרכש בחנות האתר במידה וקיים חיוב עבור עלות המשלוח למוצרים אלו.
2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות החברה וזאת לאחר שבדק שהמוצר אכן במלאי החנות או קיבל הודעת טקסט לטלפון הנייד להגיע ולקחת את ההזמנה.
3. מוסכם כי במקרה של איסוף המוצר/ים על ידי הלקוח/המשתמש, לא יגבו מהלקוח/המשתמש דמי משלוח עבורם וזאת רק במידה ובדף המוצר או המוצרים אשר רכש המשתמש/הלקוח רשום במפורש מחיר נפרד עבור עלות משלוח אשר היתה מחוייבת במידה והמשתמש/לקוח לא היה בא לאסוף אותם.
4. בשום מקרה לא ניתן לקבוע מראש כי איסוף על ידי הלקוח מחייב הפחתת מחיר.
5. במקרים בהם שינה הלקוח/משתמש דעתו ובמקום לאסוף את המוצר מחנות החברה החליט לבקש כי המוצר/ים ישלחו אליו למרות הודעתו על איסוף עצמי במהלך ביצוע ההזמנה מהאתר, תגבה מהלקוח/משתמש עלות המשלוח מראש על ידי יצירת קשר עם הלקוח בטלפון וזאת אך ורק במידה ורשומה עלות משלוח בדפי המוצרים אותם מבקש המשתמש/לקוח לשלוח אליו.
במקרה זה עלות המשלוח שתגבה תהיה עלות המשלוח עבור המוצר/ים הרשומה בדף המוצר/ים באתר.
כמו כן במקרה זה יספרו ימי המשלוח מרגע גביית התשלום המשלים עבור המשלוח או אם אין תשלום כזה, מרגע הודעת המשתמש/לקוח על רצונו לקבל את המוצר/ים אליו.
קניין רוחני :
 
1. האתר והמידע המופיעים בו כולל עיצוב האתר, שרטוטים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא בזה מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל ועל ידי אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של esetpro.co.il.
2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של esetpro.co.il, אלא אם esetpro.co.il התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 
שירות לקוחות :
 
לפרטים ובירורים לגבי הפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל esetpro.co.il.

טלפון : 1-700-722-111

פקס : 08-9351345

 
 אבטחת מידע ופרטיות בחנות :
 
1. באתר החנות ננקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ועל פרטיות הגולשים באתר.
אתר esetpro.co.il מאובטח עפ"י תקן PCI. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר.
 העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS.
במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
4. תהליך סליקת כרטיס האשראי מתבצע על ידי חברת פלאקרד בע"מ העומדת בתקן PCI.
 
פרטיות הגולשים באתר :
 
במידע הנמסר לנו לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה משימה והמשימות הנגזרות ממנה. המידע הזה אינו מועבר לאף גורם אחר.
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
במידע שלא יכול להיות מיוחס לאדם או גוף מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, לדוגמא : סטטיסטיקה – מספר המבקרים באתר, מספר המבקרים באתר ששהו פרקי זמן שונים וכו', אך אין אנו עושים שימוש בשום פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר לצורך כך.
באתר קיים מועדון לקוחות – אנו שומרים את פרטי הלקוחות אך ורק לאחר מתן אישור לכך על ידי המשתמש.

לקוח/משתמש אשר מסר את כתובת הדוא"ל שלו באתר ואישר כי הוא מסכים לקבל מהאתר מידע באמצעות הדוא"ל, כתובת הדוא"ל שלו נשמרת בבסיס הנתונים של האתר ומשמשת למשלוח מידע על מבצעים ועל הטבות מטעם האתר והחנות בלבד.